SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Bölümü Kapsamında;

 • Sosyal Bilgiler  6
 • Sosyal Bilgiler  7
 • T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8
 • Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 8 (seçmeli)

dersleri yer almaktadır.

Amaçlar

Sosyal Bilimler, kendi içinde Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Genel Coğrafya, Türkiye Coğrafyası, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi ile üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası kuruluşları kapsayan çok geniş bir konu yelpazesini içermektedir. Öğrencilerde genel kültür birikimi sağlayan ve onları toplum yaşamına hazırlayan temeller bu dersler sırasında atılır. 

Kazanımlar

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokratik, laik, çağdaş ve cumhuriyet temellerine bağlı bireyler yetiştirmek
 • Geçmişini bilen, geçmişteki olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurabilen, kurduğu bu bağlantıyı günümüz olaylarını açıklamakta kullanabilen, yurdumuzun ve milletimizin sorunları üzerine eğilen, bunları inceleyip öğrenen ve bu sorunların yurt ve millet yararına çözümlenmesine içtenlikle katılan bireyler yetiştirmek
 • Ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda kalkınmasında etkili olabilmeleri amacıyla, yerüstü, yer altı kaynaklarımızı ve turistik zenginliklerimizi tanımalarına yönelik araştırma ödevleri verilerek, milli değerlerimize olan bağlılıklarını ve koruma duygusunu geliştirmek.
 • Soran, sorgulayan ve bilgilere ulaşmayı başaran bireyler yetiştirmek.
 • Yaşadığı çevreyi tanıyan, çevre bilinci kazanmış duyarlı bireyler yetiştirmek.
 • Konularımızla ilgili çeşitli haritaları inceleyerek okumayı, yer bulmayı, resim ve    grafikleri yorumlamayı ve bunlardan yararlanma yollarını öğrencilerimize kazandırmak.  
 • Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirme ve kalıcı olmasını sağlamak amacıyla proje çalışmalarına yer vermek, böylece ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırmalar yaparak, el becerilerini de kullanarak proje yapmaya yönlendirmek.
 • Diğer dersler arasında bağlantı kurarak öğrendikleri bilgileri birbiri ile ilişkilendirmelerini sağlamak

Ölçme ve Değerlendirme

Sosyal Bilimler derslerinde öğrencilerimiz yazılı, ders içi performans, performans görevi ve seçtikleri taktirde proje notu ile değerlendirilir. 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler, 8. sınıf T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri bir dönemde 2 yazılı sınav uygulaması, dönem içinde her ders için 1 performans görevi değerlendirme notu, 2 Ders içi performans değerlendirme notu ile değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Yazılı Sınavlar: Sınav tarihleri, okulumuz Ölçme ve Değerlendirme servisi tarafından bir çizelge halinde hazırlanarak önceden öğrencilere duyurulur.  Sınav soruları derse giren öğretmenlerin oluşturduğu ortak zümre tarafından öğrenci seviyelerine uygun olarak hazırlanır, sınavların değerlendirilmesi de zümre öğretmenleri tarafından ortak hazırlanan yanıt anahtarına göre yapılır.  Sonuçlar en geç 10 iş günü içinde öğrencilere duyurulur.  Değerlendirilmiş olan sınav kâğıtları öğrencilere dağıtılır, böylece öğrencilerin hatalarını ve eksiklerini kontrol etme fırsatı sağlanmış olur. 

Ders İçi Performans: Öğrencilere dönem içinde en az 2 ders içi performans notu verilir. 
Ders İçi Performans notu verilirken;

 • Derse hazırlıklı gelme
 • Ödev yapma
 • Sınıf içi kurallara uyma
 • Ders araç ve gereçlerini bulundurma
 • Dersin işlenişine aktif olarak katılma
 • Öğrendiği bilgiler ile güncel olaylar arasında ilişki kurabilme, yorumlama

öncelikli olarak değerlendirilen unsurlardır.

Proje Görevi: Zümremiz derslerinden proje almayı seçen öğrencilerimiz, belirlediğimiz konular içerisinden ilgi alanlarına göre seçimlerini yapar.  Öğrenci konu hazırlığı boyunca araştırmaya sevk edilir, teslim tarihinde alınan çalışmalar hazırlanan değerlendirilme kriterlerine göre incelenir ve değerlendirilir. Sonuç 2. Dönemde Proje görevi notu olarak işlenir.

Performans Notu: Öğrencileri araştırmaya ve yaratıcı yönlerini geliştirmeye yönelik kazanımlardan seçilen konular doğrultusunda, 1. ve 2. Dönemde bir kez uygulanarak yapılan ve belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilen çalışmalardır. Elde edilen sonuç 1. ve 2. dönemde performans görevi notu olarak işlenir.

 


© Copyright 2011 MEV Özel Okulları.    Büyükçekmece |    Sitemap     
Designed by FAGA